NL FR EN

De MELD-ATG studie

Dit is een multicentrische, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, klinische fase 2 studie die de immuuneffecten en effect op behoud van bŤtacelfunctie van een behandeling met lage dosissen van anti-thymocyte globuline (ATG) wil nagaan in patiŽnten met recent gediagnosticeerde type 1 diabetes mellitus. PatiŽnten met een leeftijd tussen de 5 en 25 jaar komen in aanmerking voor deelname aan deze studie. Er wordt gewerkt met verschillende lage dosissen (0 - 2.5mg/kg).

Doel van de studie:

Welke behandeling wordt onderzocht? 

De behandeling wordt beschouwd als een immuuntherapie. ATG is een selectief immunosuppressivum (vooral gericht tegen T-lymfocyten).

Studieopzet en -opvolging:

De behandeling bestaat uit het toedienen van ATG via een intraveneus infuus tijdens twee opeenvolgende dagen. De patiŽnt dient hiervoor te worden gehospitaliseerd. Om de kans op neveneffecten te vermijden wordt er onder andere cortisone toegediend. 

De opvolging van de patiŽnt bestaat uit 6 opvolgvisites: 1 week, 2 weken, 4 weken, 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden na de behandeling. Tijdens deze visites is er verdere opvolging van klinische, biochemische en metabole parameters. 

Inclusiecriteria:

Exclusiecriteria:

BDR in samenwerking met INNODIA - Contact: 

02 477 45 46
contact@bdronline.be  -  info@innodia.eu