NL FR EN

Wettelijke vermeldingen

Aan het gebruik van deze Website (de "Website") zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de Website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de Website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en vormt derhalve geen medisch advies. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de Website de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. Het Belgisch Diabetes Register v.z.w. kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de Website.

Onderbrekingen

Het Belgisch Diabetes Register v.z.w. tracht onderbrekingen in het raadplegen van de Website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Het Belgisch Diabetes Register v.z.w. niet garanderen dat de Website volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks

De Website kan hyperlinks naar andere Websites bevatten waarover Het Belgisch Diabetes Register v.z.w. geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Het Belgisch Diabetes Register v.z.w. biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze Websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere Websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Het Belgisch Diabetes Register v.z.w. met of van deze Websites of van hun inhoud.

Aansprakelijkheid

Het Belgisch Diabetes Register v.z.w. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de Website of van de op of via de Website verkregen informatie. Het Belgisch Diabetes Register v.z.w. is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit eventuele onderbrekingen van de Website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als "zware fout" gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de Websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de Website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is.

Evenmin is het Belgisch Diabetes Register v.z.w. aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de Website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Elk gebruik dat u maakt van deze informatie is derhalve volledig op eigen risico. U bent aldus aansprakelijk voor elke keuze of beslissing die u maakt op basis van informatie die u op of via de Website hebt verkregen.

U dient alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat uw uitrusting of gegevens wordt aangetast door virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.. Het Belgisch Diabetes Register v.z.w. verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de Website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten

De Website geniet auteursrechtelijke bescherming. Uw toegang tot de Website en de aldaar ter beschikking gestelde informatie houdt geen enkele overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten in. De informatie die u op of via de Website ter beschikking wordt gesteld, mag enkel voor uw eigen interne doeleinden worden aangewend. U onthoudt zich ervan deze informatie of bestanden voor enige andere doeleinden te gebruiken, in het bijzonder door deze op commerciële wijze te exploiteren.

Privacy

Het is onze bekommernis om uw privacy te eerbiedigen. Uw gegevens zullen daarom enkel en alleen gebruikt worden in verband met uw vraag naar meer informatie. Bovendien kunt u altijd inzage vragen in de gegevens die wij over u bewaren overeenkomstig de wet van 8 december 1992. Contacteer ons daarom via onze contact pagina.

Copyright

De foto's van personen ("de modellen") op deze Website werden aangekocht via een "foto stock website" of verworven via eigen foto-opnames. Deze personen of hun wettelijke vertegenwoordigers indien minderjarig, hebben een document ondertekend dat bewaard wordt op de hoofdzetel van de firma die de "foto stock website" uitbaat. Hierdoor geven ze hun toestemming om deze foto's vrij te gebruiken in diverse media (voor de uitzonderingen: lees hiervoor de algemene gebruiksvoorwaarden). Het gebruik van de foto's op deze website betekent niet dat deze modellen verwant zijn aan personen met diabetes of zelf diabetes hebben.